جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بنفشه در لغت نامه دهخدا

آب بنفشه

[بِ بَ نَ شَ / شِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) عطر و عرق بنفشه : و از وي [ از پارس ] آب گل و آب بنفشه و آب طلع... خيزد. (حدودالعالم).

کلمات مشابه