جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذیش در لغت نامه دهخدا

آذیش

(اِ) چوبي را گويند که بر آستانهء در خانه استوار کنند. || بمعني ريزهء چوب و خس و خاشاک هم آمده است. (برهان). و در بعض فرهنگها به معني آتش يعني صورتي از آديش نيز آورده اند. و ظاهراً معني دوم درست باشد. رجوع به آديش شود.

کلمات مشابه