جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذون در لغت نامه دهخدا

آذون

(ص) به معني آنچنان باشد، چنانکه ايذون به معني اينچنين است :
تفکر کن يکي در خلقت شاهين و مرغابي
نگويي کز چه معني راست اين ايذون و آن آذون؟
سنائي.
رجوع به ايدون و اندون و آندون شود.

کلمات مشابه