جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذوقه در لغت نامه دهخدا

آذوقه

[قَ / قِ] (اِ) (بعضي گويند کلمه ترکي است، و ظاهراً مصحف عدوقه و عذوقهء عربي به معني خوردني باشد) ساز. ساز ره. برگ. آنچه از خوردني همراه دارند سفر را. آنچه در خانه از غله و حبوب و امثال آن گرد کنند مصرف چند ماهي يا سالي را.

کلمات مشابه