جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذری در لغت نامه دهخدا

آذری

[ذَ] (ص نسبي، اِ) منسوب به آذر :
ز خوني که بد بهرهء مادري
بجوشيد و شد چهره اش آذري.فردوسي.
|| منسوب به آذربايجان. (دره الغواص حريري). || نام جامه اي که در آذربايجان بافتندي. (محمودبن عمر ربنجني). || زبان آذري؛ لهجه اي از فارسي قديم که در آذربايجان متداول بوده و اکنون نيز در بعض نواحي قفقاز بدان تکلم کنند. || مشک تيزبو. (محمودبن عمر ربنجني).

کلمات مشابه