جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بن در لغت نامه دهخدا

آب بن

[بِ بُ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)سادآوران. و آن چيزي است چون صمغ که در بيخ درخت گردکان کهنه و مجوف يابند.

کلمات مشابه