جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بقا در لغت نامه دهخدا

آب بقا

[بِ بَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)آب زندگاني.

کلمات مشابه