جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرگشب در لغت نامه دهخدا

آذرگشب

[ذَ گُ شَ] (اِخ) مخفف آذرگشسب.

کلمات مشابه