جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرفروز در لغت نامه دهخدا

آذرفروز

[ذَ فُ] (اِ مرکب) آتش افروز، و آن ظرفي سفالين است که بدان آتش را تيز کنند.

کلمات مشابه