جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بزرگ در لغت نامه دهخدا

آب بزرگ

[بِ بُ زُ] (اِخ) نام شعبهء غربي و اصلي رود کارون که در بند قير بشعبهء شرقي يا آب گرگر پيوندد.

کلمات مشابه