جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب برین در لغت نامه دهخدا

آب برین

[آبْ، بَ] (اِ مرکب) کنار جوي را گويند که زيرش مجوف باشد و هر دم آب در آنجا رخنه کند و بيرون رود يا پيوسته تراوش ميکرده باشد. (برهان).

کلمات مشابه