جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذر خرداد در لغت نامه دهخدا

آذر خرداد

[ذَ رِ خُ] (اِخ) نام آتشکدهء شيراز است و بعضي آن را آتشکدهء پنجم از هفت آتشکدهء بزرگ دانسته اند. و نام مَلَکي است که باعتقاد فارسيان به محافظت اين آتشکده مأمور است. (برهان قاطع). رجوع به آذر خرّاد شود :
پدر و مادر سخاوت و جود
هر دو خوانند شاه را داماد
پيش دو دست او سجود کنند
چون مغان پيش آذر خرداد.رودکي.
با رحمت تو دود سقر مروحهء نور
با هيبت تو نکهت صبح آذر خرداد.
شرف شفروه.
|| نام يکي از موبدان و دانشمندان که باني آتشکدهء آذر خرداد است. (از برهان) :
همه بيابان زآن روشنايي آگه شد
چو جان آذر خرداد از آذر خرداد.فرخي.
و اين آتشکده را آذرخرين نيز نامند. (از برهان).

کلمات مشابه