جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرتش در لغت نامه دهخدا

آذرتش

[ذَ تُ] (اِ مرکب) بعض از فرهنگها اين کلمه را ضبط کرده و معني سمندر بدان داده و شعر ذيل را شاهد آورده اند :
درروَد بي زخم و زجر و درشود بي ترس و بيم
همچو آذرتش به آتش همچو مرغابي بجوي.
منوچهري(1).
و بعضي آذرشين را همين معني داده و به همين شعر استشهاد کرده اند ولي ظاهراً صحيح آن آذرشب است.
(1) - در نسخه اي از منوچهري که در 1051 ه . ق. کتابت شده و ظاهراً قديمترين نسخه اي است که از منوچهري موجود است «آذرشب» نوشته شده است.

کلمات مشابه