جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذربدماراسپندان در لغت نامه دهخدا

آذربدماراسپندان

[ذَ بَ اِ پَ] (اِخ)رجوع به آتُربات مانسارسپندان شود.

کلمات مشابه