جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرآیین در لغت نامه دهخدا

آذرآیین

[ذَ] (اِخ) نام آتشکدهء چهارم از هفت آتشکدهء ايرانيان که بشمارهء هفت سياره کرده بودند و بخوري که متعلق به آن کوکب بوده در آن ميسوخته اند. و آن را آذرآبتين نيز ضبط کرده اند.

کلمات مشابه