جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذان الشاه در لغت نامه دهخدا

آذان الشاه

[نُشْ شا] (ع اِ مرکب)اُذُن الشاه. آذان الارنب. و صاحب تحفه گويد لصيقي است و بقولي لسان الحمل است.

کلمات مشابه