جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذان الارنب در لغت نامه دهخدا

آذان الارنب

[نُلْ اَ نَ] (ع اِ مرکب)اُذُن الارنب. گياهي است برگش شبيه و پهن تر از برگ بارتنگ و آن نوعي از بارتنگ يعني لسان الحمل است و آن را آذان الشّاه و آذان الغزال نيز گويند و بلغت بربري لصيقي خوانند، و بعضي گويند آذان الارنب خرگوشک فارسي است. و نيز گفته اند گياهي است که اسبغول يعني اسفرزه تخم آن است.

کلمات مشابه