جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدوآ در لغت نامه دهخدا

آدوآ

(اِخ) پايتخت تيگره در حبشه داراي پنج هزار سکنه، و شکست سپاه ايتاليا از مردم حبشه در 1313 ه . ق. / 1896 م. در اين شهر بود.

کلمات مشابه