جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمیرال در لغت نامه دهخدا

آدمیرال

(انگليسي، اِ)(1) در انگليسي بمعني اميرالبحر است. اين کلمه از امير يا اميرالبحر عربي گرفته شده و مرادف آن در زبان فرانسه آميرال(2) باشد.
(1) - Admiral.
(2) - Amiral.

کلمات مشابه