جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمیخوار در لغت نامه دهخدا

آدمیخوار

[دَ خوا / خا] (نف مرکب)مردم خوار. آدميخواره :
آدميخوارند اغلب مردمان.مولوي.

کلمات مشابه