جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمخواره در لغت نامه دهخدا

آدمخواره

[دَ خوا / خا رَ / رِ] (نف مرکب) مردمخوار.

کلمات مشابه