جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدرس در لغت نامه دهخدا

آدرس

[رِ] (فرانسوي، اِ)(1) نشاني خانه و جز آن. عنوان و نام کسي بر سر نامه يا پشت پاکت.
(1) - Adresse.

کلمات مشابه