جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آداب اللسان در لغت نامه دهخدا

آداب اللسان

[بُلْ لِ] (ع اِ مرکب) علوم ادبيه.

کلمات مشابه