جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آداب البحث در لغت نامه دهخدا

آداب البحث

[بُلْ بَ] (ع اِ مرکب)صناعت نظري که آدمي را بکيفيت مناظره و شرائط آن آشنا سازد تا در بحث و الزام و غلبهء بر خصم خطا نکند. (تعريفات جرجاني).

کلمات مشابه