جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخورگاه در لغت نامه دهخدا

آخورگاه

[خُرْ] (اِ مرکب) آخورگه. آخُر :
ابلق ايام در آخورگهش
زاويهء فخر و تفاخرگهش.
اميرخسرو دهلوي.

کلمات مشابه