جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخور چرب در لغت نامه دهخدا

آخور چرب

[خُ رِ چَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) رجوع به آخر چرب شود.

کلمات مشابه