جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخ و اوخ در لغت نامه دهخدا

آخ و اوخ

[خُ] (اِ صوت مرکب، از اتباع)حکايت صوت نالهء بيمار و مانند آن.

کلمات مشابه