جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخش در لغت نامه دهخدا

آخش

(اِخ) نام موبدي پارسي نژاد که او مايهء عناصر را پروردگار شناسد. (برهان).

کلمات مشابه