جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب انار در لغت نامه دهخدا

آب انار

[بِ اَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)آبي که از فشردن انار گيرند.

کلمات مشابه