جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب الهی در لغت نامه دهخدا

آب الهی

[بِ اِ لا هي] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب محض و خالص از نباتي.

کلمات مشابه