جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب افتاده در لغت نامه دهخدا

آب افتاده

[اُ دَ / دِ] (ن مف مرکب) ميوهء نيم رَس. || متاعي در آب دريا يا رود تر شده و رنگ بگردانيده و زيان ديده.

کلمات مشابه