جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخردانی در لغت نامه دهخدا

آخردانی

[خِ] (حامص مرکب) صفت آنکه پيش بين باشد و نتيجهء کارها را پيش از وقوع داند.

کلمات مشابه