جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرچرب در لغت نامه دهخدا

آخرچرب

[خُ چَ] (ص مرکب) آنکه در رفاه و نعمت و فراواني است.

کلمات مشابه