جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر چرب در لغت نامه دهخدا

آخر چرب

[خُ رِ چَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آخورِ چرب. نعمت فراوان. رفاه و فراواني نعمت. رجوع به چرب آخر شود.

کلمات مشابه