جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخربینی در لغت نامه دهخدا

آخربینی

[خِ] (حامص مرکب) صفت آخِربين.

کلمات مشابه