جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخربین در لغت نامه دهخدا

آخربین

[خِ] (نف مرکب) عاقبت انديش. آنکه در پايان و آخر و نتيجهء کارها انديشد از پيش :
در پس هر گريه آخر خنده اي است
مرد آخربين مبارک بنده اي است.
مولوي.

کلمات مشابه