جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر در لغت نامه دهخدا

آخر

[خُ] (اِخ) نام قصبه اي بدهستان. گويند نام قريه اي ميان جرجان و خوارزم. و زاهد معروف ابوالفضل عباس بن احمدبن فضل منسوب بدانجاست. || نام قريه اي ميان سمنان و دامغان.

کلمات مشابه