جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ابرو در لغت نامه دهخدا

آب ابرو

[بِ اَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)ترکيبي مايع که زنان ابروان بدو سياه کنند.

کلمات مشابه