جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخته در لغت نامه دهخدا

آخته

[تَ / تِ] (ن مف) اَخْته. آهخته. آهيخته. کشيده. برکشيده. آهنجيده. لنجيده. مسلول. مشهر. بيرون کرده. برآورده. بيرون کشيده. مستخرج. || درازکرده. ممدود. ممدوده. مبسوط. || برافراشته. مرفوع. بلندکرده. برفراشته. || بردوخته به (چشم). || کنده. برکنده (جامه). || کشيده (صف و رده). || پيوسته. متصل. || نواخته. بساز و بسامان کرده. و رجوع به آختن شود.

کلمات مشابه