جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخ در لغت نامه دهخدا

آخ

(صوت) صوتي است مرادف واي و اُف، حاکي از درد و رنج و تعب :
عشق آتش تيز و هيزم تاخ منم
گر عشق بماند اينچنين آخ تنم.صفار.
|| آفرين. بخ. بارک الله.

کلمات مشابه