جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجرنما در لغت نامه دهخدا

آجرنما

[جُ نُ / نِ / نَ] (ص مرکب، اِ مرکب) ديواري که بگچ و نوع آن اندوده و با خطوطي منتظم شکل ديوار آجرين بدان داده باشند.

کلمات مشابه