جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجرکم الله در لغت نامه دهخدا

آجرکم الله

[جَ رَ کُ مُلْ لاه] (ع جملهء فعليهء دعايي) خدايتان مزد دهاد.

کلمات مشابه