جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجرک الله در لغت نامه دهخدا

آجرک الله

[جَ رَ کَلْ لاه] (ع جملهء فعليهء دعايي) خدات مزد دهاد.

کلمات مشابه