جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجرفرش کردن در لغت نامه دهخدا

آجرفرش کردن

[جُ فَ کَ دَ] (مص مرکب) پوشيدن کف زمين به آجر.

کلمات مشابه