جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آجرفرش در لغت نامه دهخدا

آجرفرش

[جُ فَ] (ص مرکب، اِ مرکب)سطحي به آجر پوشيده.

کلمات مشابه