جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) قاضي. صاحب تاريخ سيستان آنجا که فضائل سيستان برمي شمرد ابوالحسن قاضي را از مفاخر آنجا ذکر ميکند و اين غير ابوالحسن عمر بن ابي عمر نوقاني است، چه نام او را نيز عليحده مي آورد.

کلمات مشابه