جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي النقي يا علي الهادي العسکري بن محمد الجوادبن علي بن موسي الرضا عليهم السلام. دهمينِ ائمهء اثناعشر اماميه و پدر امام حسن العسکري. ابن خلکان گويد وشات بمتوکل برداشتند که او را داعيهء خلافت است و نيز سلاح و کتب شيعه در خانهء اوست. متوکل نيمه شب گروهي اتراک را بدستگيري آن حضرت گُسي داشت. ترکان وي را در مقصوره اي يافتند در بر روي بسته و بر زمين خشک بمحاذات قبله نشسته پشمينه اي در بر و ملحفه اي پشمين بر سر و به آياتي از قرآن در وعد و وعيد مترنم او را هم بدان حال نزد خليفه بردند. آنگاه که بوثاق خليفه درآمد متوکل شراب ميخورد و جامي نبيد بر دست داشت. چون چشمش بامام افتاد به تعظيم او برخاست و او عليه السلام را بر جانب خويش بنشاند و جام شراب پيش داشت. امام فرمود مرا معذور دار چه تا اکنون گوشت و خون من بدين آب نيالوده است خليفه ديگر بار اصرار نورزيد و گفت مرا شعري نيکو خوان. فرمود مرا شعر بسيار از بر نباشد خليفه گفت از خواندن شعر گزير نيست. امام ابيات زيرين خواندن گرفت:
باتوا علي قلل الاجبال تحرسهم
غلب الرجال فمااغنتهمُ القلل
و استنزلوا بعد عز من معاقلهم
فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا
ناداهمُ صارخ من بعد ما قبروا
اين الاَسِرّه و التيجان و الحلل
اين الوجوه التي کانت منعّمه
من دونها تضرب الاستار و الکلل
فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم
تلک الوجوه عليها الدود تنتقل
قد طال ما اکلوا دهراً و ما شربوا
فأصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا.
و چون اين ابيات بخواند حاضران مجلس بر جان آن حضرت بترسيدند و گمان بردند از خليفه او را گزندي خواهد رسيدن لکن متوکل ديري بگريست تا ريش او به اشک تر شد و فرمان کرد شراب از مجلس برگيرند و چون از دعوي سُعات اثري در خانهء آن حضرت نيافته بودند او را با حرمتي سزاوار باز خانه فرستاد. مولد او عليه السلام به روز يکشنبه 13 رجب و بروايتي روز عرفهء سال 214 يا 213 ه . ق. بوده است. کثرت سعايت ارباب نميمه متوکل را بدان داشته بود که حضرت او را از مولد خويش مدينه الرسول بطلبيد و در سرمن رأي که آنرا عسکر نيز نامند اقامت داد و او بيست سال و نه ماه در آن شهر بزيست و در دوشنبهء بيست و پنجم يا بيست و ششم و يا چهارم آن ماه و يا سيم رجب سال 254 بدانجا درگذشت و او را در خانهء خويش بخاک سپردند و همين اقامت در شهر عسکر باعث شهرت آن حضرت و فرزند او امام حسن به عسکري است.

کلمات مشابه