جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن محمد بن خلف قابسي معافري. رجوع به ابن قابسي ابوالحسن... شود.

کلمات مشابه