جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن مثني. يکي از مشاهير عرفا. او در اواخر مائهء سوم و اوايل مائهء چهارم هجري ميزيست و درک صحبت شبلي و شيخ ابوالحسن خرقاني و شيخ ابوسعيد ابوالخير کرده و ابي سعيد ابوالخير او را به استرآباد ديده است. و از کلمات اوست که گفت: آنرا که لذت ترک لذت دست داد نعمت دنيا و آخرت بدو رسيده است. او را گفتند دانا کيست؟ گفت آنکه ناداني خويش داند.

کلمات مشابه