جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالحسن در لغت نامه دهخدا

ابوالحسن

[ اَ بُلْ حَ سَ ] (اِخ) علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي القزويني. يکي از کبار صالحين. اصل او از قزوين و مولد وي بمحرم سال 360 ه . ق. در بغداد بود. قرآن را بقراآت نزد ابوحفص کناني و غير او درست کرد، و نحو از ابوالفتح بن جني فراگرفت و از ابن کيسان نحوي و قاضي جراحي و ابوحفص بن الزيات و ابوعمربن حيوه و ابوالحسين مظفر و ابوالحسين بن سمعون و جماعتي ديگر حديث شنيد و فقه از علي بن ابي القاسم دارکي آموخت و از اوان صِبي نيکورفتار و کم گوي و بسيارخرد بود و زبان از نابکار بسته داشت و جز براي نماز از خانه بيرون نمي شد و پيوسته بقرائت قرآن و روايت حديث روز ميگذاشت. او را صاحب کرامات کثيره گفته اند. آنگاه که وفات يافت ابومحمد رزق اللهبن عبدالوهاب تميمي وي را غسل داد. احمدبن علي بن ثابت گويد: ابوالحسن قزويني زاهد نامي، يکي از بندگان صالح خدا و بشعبان سال 442 درگذشت و بر او در صحرا ميان حربيه و عتابين نماز کردند و عدد نمازگزاران بشمار نمي آمد و بر هيچ جنازه جز جنازهء امام حنبل چنين ازدحام نبوده است و در اين روز تمام شهر [ بغداد ] بسته بود و ابوالفتح بن علوس دينوري حکايت کند که از بسياريِ ازدحام جنازه بر زمين گذاشتن ميسر نشد و بر سر دستها ميرفت و مردم از هر سوي رو بجنازه نماز ميگزاشتند ابوالفتح بن عقيل آرد که در اسلام... روزي مانند روز حمل جنازهء قزويني ديده نشده است و هر جا تا حمامها و کتاتيب(1) بسته شد و حق العبور باب الطاق با اينکه جسر نيز کشيده بود به ربع دينار رسيد و هيچ جامعي گنجايش آن همه خلايق نکرد و نيز با امامي معلوم نماز گزاردن ممکن نگرديد و در هر گوشه از صحرا هزاران کس با امامي نماز کردند و با اينهمه ضجه و عويل باندازه اي بود که آواز مکبر شنيده نميشد و بيشتر مردم وحداني و فرادي نماز خواندند. عبدالله بن محمد برداني گويد بشب مرگ قزويني برادرم ابوغالب يوسف بن محمد گريان و لرزان از خواب بجست پدر من او را در برکشيد و معوذتين بر او خواندن گرفت و گفت پسرک من ترا چه رسيد گفت در خواب ديدم که درهاي آسمان گشاده بود و ابن القزويني به آسمان برميشد. و بامداد فردا آواز صلوه گو را شنيديم که از مرگ او آگاهي ميداد. ابوالفرج عبدالعزيزبن عبدالله الصائغ گويد بر ابوالحسن نماز گزاشتم و اجتماع آن همه خلائق در چشمم عظيم شگفت نمود، شب برؤيا اندر او را ديدم که بمن گفتي ازدحام مردمان در نماز بر من ترا عجب آمد؟ در آسمانها شمارهء ملائک که بر جنازهء من نماز کردند بيش از اين بود.
(1) - جِ کُتّاب.

کلمات مشابه